Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

preparation

Bản dịch

sự chuẩn bị, sự sửa soạn

The
preparation
starts
next
week

Sự chuẩn bị bắt đầu vào tuần sau

Có 2 lời bình

The
preparation
is
very
important
.

Sự chuẩn bị thì rất quan trọng.

Có 13 lời bình

The
preparation

Sự chuẩn bị

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu