Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

power

Bản dịch

quyền lực, sức mạnh, nguồn lực

With
great
power
come
great
responsibilities
.

Quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn.

Có 4 lời bình

That
country
is
a
great
power
.

Đất nước đó là một nguồn lực lớn.

Có 1 lời bình

I
do
not
have
any
more
power
.

Tôi không còn quyền lực nào nữa.

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu