Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

postcard

Bản dịch

bưu thiếp

The
famous
building
is
on
the
postcard
.

Toà nhà nổi tiếng thì ở trên bưu thiếp.

Có 2 lời bình

I
have
one
more
postcard
to
write
.

Tôi có một bưu thiếp nữa để viết.

Có 2 lời bình

But
where
is
the
postcard
?

Nhưng bưu thiếp thì ở đâu?

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu