Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

possibly

Bản dịch

có thể

It
is
possibly
a
bear
.

có thể là một con gấu.

Có 26 lời bình

It
is
possibly
an
elephant
.

có thể là một con voi.

Có 12 lời bình

Possibly

Có lẽ

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu