Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

popular

Bản dịch

phổ biến, nổi tiếng

He
is
popular
among
the
students
.

Anh ấy thì nổi tiếng trong số những học sinh.

Có 10 lời bình

We
read
popular
books
.

Chúng tôi đọc những quyển sách phổ biến.

Có 37 lời bình

He
has
a
popular
book
.

Anh ấy có một cuốn sách nổi tiếng.

Có 43 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu