Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

please

Bản dịch

làm ơn, cho, vui lòng

Please
eat
bread
.

Xin mời ăn bánh mì.

Có 24 lời bình

Please
drink
the
water
.

Xin mời uống nước.

Có 55 lời bình

Yes
,
please
.

Vâng, xin mời.

Có 45 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu