Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

play

Bản dịch

chơi, đàn

A
woman
and
a
child
play
.

Một người phụ nữ và một đứa trẻ chơi.

Có 134 lời bình

You
and
I
play
;
we
play
.

Bạn và tôi chơi; chúng ta chơi.

Có 58 lời bình

We
play
and
you
play
.

Chúng tôi chơi và bạn chơi.

Có 58 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu