Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

plant

Bản dịch

cây, thực vật, trồng

Where
are
the
roots
of
a
plant
?

Những cái rễ của một cái cây thì ở đâu?

Có 2 lời bình

This
is
a
coffee
plant
.

Đây là một cây cà phê.

Có 1 lời bình

The
plant

Thực vật

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu