Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

planet

Bản dịch

hành tinh

For
some
the
moon
is
the
planet
of
love
.

Đối với một vài người mặt trăng là hành tinh của tình yêu.

Có 4 lời bình

It
is
not
a
star
,
but
a
planet
.

Nó không phải là một ngôi sao mà là một hành tinh.

Có 4 lời bình

It
is
not
a
star
but
a
planet
.

Nó không phải là một ngôi sao mà là một hành tinh.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu