Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

physics

Bản dịch

vật lý, môn vật lý

Albert
Einstein
is
the
king
of
physics
.

Albert Einstein là vua của vật lý.

Có 2 lời bình

Why
do
you
study
physics
?

Tại sao bạn học vật lý?

Có 24 lời bình

Physics
is
a
science
.

Vật lý là khoa học.

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu