Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

phrase

Bản dịch

cụm từ, nhóm từ, từ ngữ

This
is
not
a
phrase
.

Đây không phải là một cụm từ.

Có 2 lời bình

The
phrase
is
very
long
.

Cụm từ thì rất dài.

Có 17 lời bình

That
is
one
of
his
famous
phrases
.

Đó là một trong số những cụm từ nổi tiếng của ông ấy .

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu