Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

photos

Bản dịch

ảnh, bức ảnh

Her
photos
are
beautiful
.

Những bức ảnh của cô ấy thật đẹp.

Có 4 lời bình

The
photos

Những bức ảnh

Có 7 lời bình

This
magazine
contains
forty
photos
.

Tờ tạp chí này chứa bốn mươi bức ảnh.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu