Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

photography

Bản dịch

nhiếp ảnh

My
brother
studies
photography
and
art
.

Anh trai tôi nghiên cứu nhiếp ảnh và nghệ thuật.

Có 8 lời bình

I
like
black
and
white
photography
.

Tôi thích nhiếp ảnh đen trắng.

Có 2 lời bình

She
studies
photography
.

Cô ấy học nhiếp ảnh.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu