Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

photo

Bản dịch

ảnh, bức

Do
you
want
my
photo
?

Bạn có muốn bức hình của tôi không?

Có 2 lời bình

A
photo
of
his
family

Một bức ảnh của gia đình anh ấy

Có 5 lời bình

It
is
a
photo
of
my
sister
.

Nó là một bức ảnh của chị tôi.

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu