Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

philosophy

Bản dịch

triết học

I
want
to
study
Chinese
philosophy
.

Tôi muốn nghiên cứu triết học Trung Quốc.

Có 6 lời bình

The
philosophy

Triết học

Có 4 lời bình

I
want
to
study
Chinese
philosophy
.

Tôi muốn nghiên cứu triết học Trung Quốc.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu