Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

personality

Bản dịch

tính cách

That
is
a
woman
who
has
a
strong
personality
.

Đó là một người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ.

Có 1 lời bình

He
has
a
great
personality
.

Anh ấy có một nhân cách vĩ đại.

Có 7 lời bình

I
like
his
personality
.

Tôi thích tính cách của anh ấy.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu