Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

personal

Bản dịch

cá nhân, riêng

My
personal
secretary
has
your
name
.

Thư ký riêng của tôi có tên của bạn.

Có 14 lời bình

He
does
not
have
a
personal
doctor
.

Anh ấy không có một bác sĩ riêng.

Có 68 lời bình

Personal
lawyer

Luật sư riêng

Có 41 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu