Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

permit

Bản dịch

giấy phép

The
guards
want
to
see
our
permit
.

Những người canh gác muốn coi giấy phép của chúng tôi.

Có 3 lời bình

The
guards
want
to
see
our
permit
.

Những người canh gác muốn coi giấy phép của chúng tôi.

Có 3 lời bình

We
need
a
permit
to
do
this
.

Chúng ta cần một giấy phép để làm điều này.

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu