Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

permission

Bản dịch

sự cho phép, sự chấp thuận, giấy phép

He
wanted
my
permission
to
use
the
phone
.

Anh ta đã muốn sự chấp thuận của tôi để dùng điện thoại.

Có 3 lời bình

Tourists
have
no
permission
to
enter
the
castle
.

Những du khách không có sự cho phép để vào lâu đài.

Có 3 lời bình

Why
do
I
need
permission
?

Tại sao tôi lại cần sự cho phép ?

Có 16 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu