Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

perfectly

Bản dịch

hoàn toàn, một cách hoàn hảo, cực kỳ

My
grandmother
speaks
perfectly
.

Bà của tôi nói một cách hoàn hảo.

Có 18 lời bình

She
swims
perfectly
.

Cô ấy bơi một cách hoàn hảo.

Có 31 lời bình

It
is
perfectly
normal
.

hoàn toàn bình thường.

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu