Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

perfect

Bản dịch

hoàn hảo, hoàn chỉnh

I
am
perfect
,
because
I
am
a
woman
.

Tôi thì hoàn hảo, bởi vì tôi là một người phụ nữ.

Có 12 lời bình

I
am
a
perfect
man
.

Tôi là một người đàn ông hoàn hảo.

Có 8 lời bình

Your
dress
is
perfect
.

Cái đầm của bạn thì hoàn hảo.

Có 20 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu