Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

pen

Bản dịch

bút, cây bút

The
teacher
writes
with
a
red
pen
.

Giáo viên viết với một cây bút đỏ.

Có 24 lời bình

Do
you
have
a
pen
?

Bạn có một cây bút không?

Có 13 lời bình

There
is
a
pen
on
the
desk
.

Có một cây bút trên bàn.

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu