Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

peace

Bản dịch

hoà bình

Nothing
is
as
important
as
peace
.

Không có gì quan trọng bằng hòa bình.

Có 1 lời bình

They
live
in
peace
.

Họ sống trong hòa bình.

Có 1 lời bình

The
peace

Sự hòa bình

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu