Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

path

Bản dịch

con đường, lối đi

There
is
a
path
from
my
house
to
yours
.

Có một con đường từ nhà tôi tới nhà bạn.

Có 8 lời bình

He
opened
a
new
path
.

Anh ta đã mở ra một con đường mới.

Có 8 lời bình

They
returned
to
the
path
.

Họ đã quay lại con đường.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu