Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

pasta

Bản dịch

mì Ý, pasta

We
eat
pasta
.

Chúng tôi ăn mì Ý.

Có 26 lời bình

The
girl
eats
pasta
.

Cô gái ăn mì Ý.

Có 43 lời bình

I
eat
pasta
.

Tôi ăn mì Ý.

Có 33 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu