Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

party

Bản dịch

bữa tiệc, buổi tiệc, đảng

We
have
a
party
tomorrow
evening
.

Chúng tôi có một bữa tiệc buổi tối ngày mai.

Có 10 lời bình

Today
we
go
to
the
party
.

Hôm nay chúng tôi đi đến bữa tiệc.

Có 19 lời bình

We
have
a
party
tomorrow
evening
.

Chúng tôi có một bữa tiệc buổi tối ngày mai.

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu