Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

paper

Bản dịch

giấy, tờ giấy, báo

My
aunt
reads
the
paper
at
breakfast
.

Dì tôi đọc tờ giấy vào bữa sáng.

Có 3 lời bình

The
girl
reads
the
paper
.

Cô gái đọc tờ giấy.

Có 11 lời bình

My
aunt
reads
the
paper
at
breakfast
.

Dì tôi đọc tờ giấy vào bữa sáng.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu