Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

paint

Bản dịch

sơn

Did
you
use
my
paint
?

Bạn đã dùng sơn của tôi à?

Có 2 lời bình

The
paint
is
gray
.

Sơn thì màu xám.

Có 13 lời bình

The
paint
is
expensive
.

Sơn thì mắc.

Có 4 lời bình

Tất cả thể động từ của paint

ngôihiện tạiquá khứ
Ipaintpainted
he/she/itpaintspainted
you/we/theypaintpainted

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu