Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

ourselves

Bản dịch

bản thân chúng tôi, bản thân mình, chính chúng tôi

That
shows
how
much
we
know
about
ourselves
.

Điều ấy cho thấy chúng tôi hiểu biết về bản thân mình bao nhiêu.

Có 23 lời bình

What
is
the
question
we
need
to
ask
ourselves
?

Câu hỏi chúng tôi cần hỏi chính bản thân mình là gì?

Có 40 lời bình

We
have
to
pay
for
the
equipment
ourselves
.

Chúng tôi phải tự mình trả tiền cho thiết bị.

Có 16 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu