Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

opposite

Bản dịch

ngược, trái ngược, đối ngược

She
writes
the
opposite
answer
.

Cô ấy viết câu trả lời trái ngược.

Có 7 lời bình

We
are
opposite
.

Chúng tôi thì trái ngược.

Có 74 lời bình

Summer
and
winter
are
opposite
seasons
.

Mùa hè và mùa đông là những mùa đối lập.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu