Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

opportunity

Bản dịch

cơ hội, thời cơ, dịp may

We
have
no
opportunity
to
use
English
.

Chúng tôi không có cơ hội dùng tiếng Anh.

Có 16 lời bình

He
gives
me
another
opportunity
.

Anh ấy cho tôi một cơ hội khác.

Có 12 lời bình

We
have
no
opportunity
to
use
English
.

Chúng tôi không có cơ hội dùng tiếng Anh.

Có 16 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu