Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

opinion

Bản dịch

ý kiến, quan điểm

My
opinion
is
completely
different
from
yours
.

Ý kiến của tôi hoàn toàn khác biệt với bạn.

Có 2 lời bình

My
opinion
is
completely
different
from
yours
.

Ý kiến của tôi hoàn toàn khác biệt với bạn.

Có 2 lời bình

That
is
the
opinion
of
this
man
.

Đó là ý kiến của người đàn ông này.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu