Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

one

Bản dịch

một, mốt

Which
one
is
my
book
?

Cái nào là cuốn sách của tôi?

Có 10 lời bình

Which
one
is
your
cat
?

Con nào là con mèo của bạn?

Có 26 lời bình

Which
one
?

Cái nào?

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu