Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

once

Bản dịch

một lần, một khi (conjunction)

He
drinks
milk
once
a
day
.

Anh ấy uống sữa một lần một ngày.

Có 44 lời bình

I
run
once
a
week
.

Tôi chạy bộ một tuần một lần.

Có 28 lời bình

The
girl
sleeps
once
a
day
.

Cô gái ngủ một lần một ngày.

Có 45 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu