Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

old

Bản dịch

cũ, già

Our
city
has
an
old
castle
.

Thành phố của chúng tôi có một lâu đài .

Có 8 lời bình

Even
the
old
generation
thinks
like
us
.

Thậm chí thế hệ nghĩ như chúng tôi.

Có 3 lời bình

Who
is
this
old
woman
?

Người phụ nữ lớn tuổi này là ai?

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu