Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

nothing

Bản dịch

không gì, không có gì

I
know
nothing
about
women
.

Tôi không biết gì về những phụ nữ .

Có 8 lời bình

Nothing
is
normal
.

Không có gì là bình thường.

Có 14 lời bình

There
is
nothing
like
home
.

Không có gì giống như nhà.

Có 17 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu