Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

note

Bản dịch

ghi chú

I
write
you
a
note
.

Tôi viết cho bạn một ghi chú.

Có 4 lời bình

The
note
is
for
me
.

Ghi chú thì cho tôi.

Có 3 lời bình

The
note

Ghi chú

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu