Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

nineteen

Bản dịch

mười chín

The
house
has
nineteen
rooms
.

Ngôi nhà có mười chín căn phòng.

Có 22 lời bình

She
has
nineteen
friends
.

Cô ấy có mười chín người bạn .

Có 12 lời bình

Nineteen
is
a
number
.

Mười chín là một con số.

Có 0 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu