Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

nine

Bản dịch

chín

One
,
two
,
three
,
four
,
five
,
six
,
seven
,
eight
,
nine
,
ten

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười

Có 19 lời bình

I
eat
dinner
at
nine
.

Tôi ăn bữa tối vào lúc chín giờ.

Có 8 lời bình

I
usually
sleep
at
nine
.

Tôi thường ngủ lúc chín giờ.

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu