Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

newspapers

Bản dịch

I
read
English
newspapers
.

Tôi đọc những tờ báo tiếng Anh.

Có 25 lời bình

Morning
newspapers

Những tờ báo buổi sáng

Có 148 lời bình

They
read
the
newspapers
.

Họ đọc những tờ báo.

Có 23 lời bình

Tất cả thể động từ của newspaper

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu