Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

news

Bản dịch

tin, thời sự, tin tức

We
are
watching
the
news
on
TV
.

Chúng tôi đang xem tin tức trên TV.

Có 5 lời bình

No
news
is
good
news
.

Không có tin tức nào là tin tốt.

Có 6 lời bình

I
have
good
news
.

Tôi có tin tốt.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu