Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

necessarily

Bản dịch

nhất thiết

It
swims
like
a
fish
but
it
is
not
necessarily
a
fish
.

Nó bơi như một con cá nhưng nó không nhất thiết là một con cá.

Có 8 lời bình

It
is
not
necessarily
personal
.

Nó không nhất thiết là cá nhân.

Có 2 lời bình

Not
necessarily

Không nhất thiết

Có 28 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu