Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

national

Bản dịch

quốc gia

It
is
a
national
issue
.

Nó là một vấn đề quốc gia.

Có 3 lời bình

It
is
a
national
newspaper
.

Nó là một tờ báo quốc gia.

Có 4 lời bình

Each
country
has
its
national
flag
.

Mỗi quốc gia có quốc kì riêng.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu