Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

name

Bản dịch

tên

Hello
,
what
is
your
name
?

Xin chào, bạn tên là gì?

Có 11 lời bình

What
is
his
name
?

Tên của anh ấy là gì?

Có 27 lời bình

I
read
your
name
.

Tôi đọc tên của bạn.

Có 29 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu