Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

myself

Bản dịch

bản thân tôi

You
made
me
hate
myself
.

Bạn đã khiến tôi căm ghét bản thân.

Có 2 lời bình

I
said
yes
to
myself
.

Tôi đã nói có với bản thân mình.

Có 5 lời bình

I
know
myself
.

Tôi biết bản thân mình.

Có 22 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu