Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

must

Bản dịch

phải

You
must
take
care
of
your
dog
.

Bạn phải chăm sóc con chó của bạn.

Có 4 lời bình

This
mirror
must
belong
to
me
.

Cái gương này phải thuộc về tôi.

Có 11 lời bình

I
must
answer
his
letter
.

Tôi phải trả lời thư của anh ấy.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu