Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

museum

Bản dịch

bảo tàng, viện bảo tàng

My
sister
works
at
the
museum
.

Chị của tôi làm việc tại bảo tàng.

Có 14 lời bình

The
museum
is
not
open
yet
.

Bảo tàng còn chưa mở cửa .

Có 11 lời bình

My
sister
works
at
the
museum
.

Chị của tôi làm việc tại bảo tàng.

Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu