Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

movies

Bản dịch

phim

Last
year
,
I
saw
at
least
fifty
movies
.

Năm ngoái, tôi đã xem ít nhất năm mươi bộ phim.

Có 2 lời bình

I
like
to
go
to
the
movies
with
my
friends
.

Tôi thích đi xem phim với bạn bè của tôi.

Có 4 lời bình

I
thought
you
had
gone
to
the
movies
.

Tôi đã nghĩ bạn đã đi xem phim.

Có 2 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu