Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

mountain

Bản dịch

núi, ngọn núi

I
saw
the
mountain
for
the
first
time
.

Tôi đã thấy ngọn núi lần đầu tiên.

Có 3 lời bình

The
mountain
is
big
.

Ngọn núi thì to.

Có 8 lời bình

I
saw
the
mountain
for
the
first
time
.

Tôi đã thấy ngọn núi lần đầu tiên.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu