Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

more

Bản dịch

hơn, nhiều hơn, thêm

I
have
only
one
more
question
.

Tôi chỉ có một câu hỏi nữa.

Có 10 lời bình

Please
read
more
books
.

Làm ơn đọc nhiều sách hơn.

Có 5 lời bình

I
want
more
water
.

Tôi muốn nhiều nước hơn.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu